De rangschikking der apostelen van Jesus Christus

 60,00

1 op voorraad

Categorie:

De rangschikking der apostelen van Jesus Christus
Bijbelse gravure
Origineel oudgekleurd
Drukker onbekend, mogelijk regio Rotterdam
Begin 1800
Beeldmaat 18,90 x 24,80 cm
Lijstmaat 32,50 x 37,60 cm

Conditie: de gravure ‘De rangschikking der apostelen van Jesus Christus’ verkeert in nette conditie.
Voorzien van eiken lijst alsmede zuurvrij passepartout

‘De rangschikking der apostelen van Jesus Christus’

NAMEN DER APOSTELEN,
alsmede eenige bijzonderheden van hen.

PETRUS.
ANDREAS.
JACOBUS.
JOANNES.
PHILIPPUS.
BARTHOLOMEUS,
MATTHEUS.
THOMAS.
JACOBUS, de Zoon van ALPHEUS.
SIMON.
JUDAS,en
JUDAS ISCARIOTH, in wiens plaats naderhand
MATTHIAS verkoren werd. (Hand,I. 15-26.)
Tot dezelve buhoort ook
SAULUS of PAULUS.

Deze laatfte Apostel was eerst cen
vijand en vervolger der Christenen;
maar, op zekere reize, door cen
Hemelsch licht fnellijk omfche-
nen en van Jezus zelven aangefpro-
ken zijnde, werd hij tot inkeer ge-
bragt, en bekeerd.
Naderand tot een Apostel en dienaar des Evan-
geliums aangefteld zijnde, is hij
een nuttig werktuig tot voortplan-
ting van den Christelijken Gods-
dienst geweest.
Alle deze Apostelen, geen uitge-
zonderd, hebben, tot voortplan-
ting van het Evangelie.de groot-
ste ongemakken, moeijelijkheden
en vervolgingen moeten ondervin-
den. Zich met een arm en bekrom-
pen leven behelpende, en bij de
wereld niets, dan fmaad en verach-
ting, halende, liepen zij gedurig
gevaar, van, ten kosten van hun
Jeven , aan de woede hunner vijan-
den te worden opgeofferd; gelijk
zelfs velen van hen is te beurt
gevallen.

SCHRIFTEN DER APOSTELEN.

De Schriften der Apostelen, die
ons nagelaten zijn, beftaan in
twee Evangelien van Mattheus en
Joannes, drie Brieven van den laat-
ften, een Brief van Jacobus, twee
van Petrus, een van Judas, ver-
fcheidene van Paulus,zoo wel aan
geheele gemeente, als aan be-
zondere Perfonen gefchreven;
waarbij nog komt de Openbaring.
Gelijk gezag met de boven ge-
melde Evangelien hebben die,welke
Marcus en Lucas tot opftellers heb-
ben. Want, fchoon beiden, het-
geen zij verhalen, zelve niet heb-
ben bijgewoond; nogtans hebben
zij daarvan eene volkomene zeker-
heid gchad, uit het verhaal van zul-
ken, die aanfchouwers en dienaars
des woords geweest zijn. En wat
de Handelingen der Apostelen be-
treft, welke Lucas tevens befchreven
heeft, deze heeft hij voor een groot
gedeelte zeif bijgewoond, a!zoo hij
een reisgezel van Paulus is geweest.
In de Evangelien vindt men (be-
halve Christus geboorte) een kort
verhaal van Christus leer en leven,
en van de wonderwerken, die hij
gedaan heeft.
De Handelingen der Apostelen be-
helzen een kort verhaal, hoe de
Apostelen de leer van Christus ge-
predikt, en alom wereldkundig ge-
maakt hebben.
De Brieven der Aposteles breiden
fommige leerftukken des Christen-
doms wat verder uit, en wekken
de Christenen tot deugd en ware
godsvrucht op.
De Openbaring van Joannes be-
helst verfcheidene Goddelyke open-
baringen, welke den Apostel, we-
gens den ftaat der Christelike
Kerk, gefchied zljn.

@ De rangschikking der apostelen van Jesus Christus